İHALE İLANI
 
İNEBOLU  İLÇESİ  KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
 
 
            İlçemiz  Köylere Hizmet Götürme Birliği adına kayıtlı bulunan 37 EN 752  Plakalı, 1999 Model, Dodge PD 950 Damperli Kamyon  2886 sayılı D.İ.K’nun 45.maddesi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.maddesi uyarınca açık ihale usulü  ile satışı yapılacaktır.
 
1-İdarenin
a) Adresi                                             : İnebolu  İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
b) Telefon ve faks numarası               : Tel  : (0366) 811 40 38   Faks: (0 366) 811 41 00
c) Elektronik posta adresi (varsa)       : İnebolu_idare@hotmail.com            
2-İhale konusu Satılacak Olan Araçın Özellikleri :
 
CİNSİ
MARKASI
MODELİ
PLAKASI
TİPİ VE RENGİ
MOTOR NO
ŞASİ NO
MUHAMMEN BEDELİ (KDV Hariç)
%3 GEÇİCİ TEMİNAT
İZAHAT
Damperli Kamyon
Dodge PD 950
1999
37 EN 752
Dodge PD 950 AS TS
 
Kırmızı
YD9A420T12841D
NLCK6CCCCX0135118
23.333,33
699,99
Aracın her türlü vergi,  resim, muayene ve  harçları alıcıya aittir.
 
                                                                                        
3-İhalenin       :
 
a) İhale Yetkisi                                   : İnebolu  İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümeni İhale Komisyonu  
                                                              olarak yetkilidir.
b) Yapılacağı Yer                                : İnebolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantı Salonu  
c) Tarihi ve Saati                                : 23/01/2018   Salı  günü saat 11:00
 
4-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
  1. Tebligat için adres beyanı
  2. Nüfus Cüzdanının Fotokopisi
  3. Geçici teminat bedeli dekontu
  4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
  5. Nüfus Müdürlüğünden alınan yerleşim yerini gösterir nüfus kayıt örneği,
  6. Tüzel kişilik adına katılacaklardan tüzel kişiliğin faaliyette olduğuna ilişkin 2018 yılında alınmış oda sicil kayıt sureti, ihaleye katılacakların temsile yetkili olduğuna ilişkin belge ile imza sirküsü,
5-İhaleye katılmak isteyen istekliler istenilen belgeleriyle birlikte ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaklardır.
6-Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatlar Banka teminatı veya İnebolu  İlçesi  Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Halk Bankası İnebolu  şubesindeki 16000009  nolu hesabına yatırılarak dekont ibraz edilecektir.
8-Şartname ve ekleri İnebolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği bürosunda görülebilir.
9-Satış ihalesi sonrasında KDV ayrıca alınacaktır. Üzerine ihale edilen kişi veya tüzel kişiler ihale onay tarihinden itibaren aracın devrini 15 gün içerisinde üzerine almak zorundadır. Aracın devrinin alınması esnasında vergi, sigorta, muayene ve sair eksikliklerinin olması halinde tüm bu giderler alıcıya ait olacaktır.
10-İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir. 11/01/2018
 
 
                                        Akif  ESGEL
                                     İlçe Yazı İşleri ve Birlik Müdürü