T.C.
İNEBOLU KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
İNEBOLU KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ 2 ADET GREYDER OPERATÖRÜ, 1 ADET KEPÇE OPERATÖRÜ VE 2 ADET ŞOFÖR ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 18.MADDESİ (AÇIK İHALE USULÜ) HÜKÜMLERİNE GÖRE İHALE EDİLECEKTİR.
 
 
1-İdarenin                                                                        
 
a) İdarenin Adı
 
b) Adresi
: İnebolu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği
                     
: Hükümet Konağı Kat :3
c) Telefon ve faks numarası
:  0 366 811 40 38   Faks: 0 366 811 41 00  
 
2-İhale konusu yapım işinin
 
a) Niteliği, türü, miktarı
: İnebolu  Köylere Hizmet Götürme Birliği 2 Greyder Operatörü, 1 Adet Kepçe Operatörü ve 2 adet Şoför  çalıştırılması hizmet alımı işi
 
b) Yapılacağı yer
 
: İnebolu İlçesi
 
 
 
 
c) İşe başlama tarihi
:  09.04.2018
 
d) İşin süresi
: 09.04.2018 - 31.12.2018
3-İhalenin
 
a) Yapılacağı yer
: İnebolu Kaymakamlığı Toplantı Salonu 
 
b) Tarihi ve saati
: 06.04.2018  Cuma Günü saat: 14:00
 
 4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.
 
            4-1-İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen belgeler
            4.1.1. Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası,
            4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,
            4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya Meslek Odası’na kayıtlı olduğunu gösterir belge,
            4.1.2.2. Tüzel Kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya İmza sirküleri,
4.1.3.1. Gerçek Kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel Kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11 nci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan; isteklinin ihale dışı bırakılmayı öngören durumlarda bulunmadığına dair yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
4.1.10. İhaleye Vekâleten iştirak ediliyorsa noter tasdikli vekâletname,
   
  4-3 Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler.
      4.3.1 İş Deneyim Belgesi: İsteklinin son 10 (on) yıl içerisinde yurt içinde ve yurt dışında Kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 15’i oranında gerçekleştirdiği veya % 15’i oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 15’i oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.
4.3.2 Bu İhaleye benzer iş olarak: Bu işle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış benzer iş olarak kabul edilen işlere ait İş Deneyim Belgesi Sunulması Zorunludur.
      4.3.3 İsteklinin Organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler;
 
PERSONEL LİSTESİ
Adet
Pozisyonu
Mesleki Unvanı
Mesleki Özellikleri
1
Greyder Operatörü (2 adet)
Operatör
Operatörlük, C veya E sınıfı sürücü belgesi olması
2
Kepçe Operatörü (1 adet)
Operatör
Operatörlük ve  E  sınıfı sürücü belgesi olması
3
Şoför (2 adet)
Şoför
D veya E sınıfı sürücü belgesi olması
 
       İsteklinin yukarıda belirtilen özelliklerde dair taahhütnameyi vermeleri zorunludur.
      5. Teklifler ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı mesai saatleri içerisinde Köylere Hizmet Götürme Birliği bürosundan görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklif ihale tarih ve saati olan 06.04.2018  Cuma Günü Saat 14:00’a kadar Birlik İhale Komisyonuna alındı karşılığında teslim edilecektir.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 30 takvim günü olmalıdır.
11. Çalıştırılacak  personellere  2018 yılı asgari ücretin %7 fazlası  düzeyinde ödeme yapılacaktır. Yüklenici tarafından bu ödemelere asgari geçim indirimi dahil edilecektir.
 Bu iş için avans, ara ödeme yapılmayacaktır. 2018 yılı asgari ücret artışı söz konusu olduğunda fiyat farkı verilmeyecektir. Yüklenici Birliğin talimatları doğrultusunda işi tamamlandıktan sonra, sarf belgeleri ibraz edildikten ve takip eden ay içerisinde aylık olarak, hak ediş düzenlikten sonra ödenir.
12. 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununa tabi değildir. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Kamuoyuna İlanen Duyurulur.
                                                          
 
                                                                                                                                       Akif ESGEL
                                                                                                                          İlçe Yazı İşleri ve Birlik Müdürü